O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Zakład Poprawczy w Białymstoku jest placówką typu półotwartego. Główną płaszczyzną oddziaływań Zakładu w skali makro jest system wychowawczy, zajmujący się resocjalizacją, terapią uzależnień, rewalidacją. Organizację placówki określają przepisy: Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1700), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1897), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych (Dz. U. 2022 poz. 1891), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2023 r. poz. 108).

Struktura organizacyjna Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Struktura organizacyjna Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Nadzór nad Zakładem Poprawczym w Białymstoku

Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Białymstoku sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 340 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym w Białymstoku określa art. 341 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Informacje o szkołach w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 41 w Białymstoku,
ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok.
Szkoła przyucza nieletnich do pracy w zawodzie stolarz.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 13 w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok.
Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:

 1. stolarz
 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

picture_as_pdfStatut – Szkoła Podstawowa Nr 41 w Białymstoku

picture_as_pdfStatut – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 13 w Białymstoku

Informacje o warsztatach szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

Warsztaty szkolne przy Zakładzie Poprawczym w Białymstoku są integralną częścią szkoły. Podstawowym zadaniem warsztatów jest prowadzenie praktycznej nauki zawodu w ścisłej współpracy z nauczycielami zawodu. W ramach pracy szkoleniowej warsztaty szkolne realizują:

 1. Praktyczną naukę zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Nr 13 w Białymstoku w dwóch zawodach, stolarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 2. Przyuczenie do zawodu stolarz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 41 w Białymstoku.

Kształcenie zawodowe w zakładzie jest realizowane jako integralna część programu kształcenia i resocjalizacji nieletniego. Zakres nauczania danego zawodu lub przyuczenia do zawodu uwzględnia następujące cele zawodowe:

 1. umiejętność wykonywania prac wchodzących w zakres danego zawodu
 2. umiejętność obsługi maszyn, narzędzi i sprzętu, a także zasady ich przechowywania i konserwacji
 3. umiejętność normowania czasu pracy i przestrzegania tych norm
 4. umiejętność stosowania procesów technologicznych
 5. umiejętność doboru materiałów
 6. przestrzeganie zasad BHP

W skład bazy lokalowej warsztatów szkolnych wchodzą:

 1. cztery pracownie stolarskie z niezbędnym wyposażeniem technicznym w tym jedna przystosowana do przeprowadzania egzaminów zawodowych
 2. trzy pracownie do prac budowlanych z niezbędnym wyposażeniem technicznym
 3. sala teoretycznych przedmiotów zawodowych
 4. magazyny na materiały i narzędzia
 5. pokój nauczycielski
 6. pokój technologa
 7. toalety dla uczniów i nauczycieli

Informacje o Internacie

Internat Zakładu Poprawczego w Białymstoku został usytuowany na dwóch ostatnich piętrach budynku głównego. W jego skład wchodzą cztery grupy wychowawcze: grupa readaptacyjna i trzy grupy resocjalizacyjno-terapeutyczne. Każda z grup znajduje się w oddzielnym skrzydle budynku, z indywidualnym wejściem. Grupa składa się z pokojów wychowanków (dwu, trzy lub czteroosobowych) pokoju wychowawców, kuchni z jadalnią, świetlicy, łazienki, magazynku. Wyposażenie pokojów wychowanków jest ustandaryzowane.

Ponadto w ciągu dnia funkcjonuje grupa dla absolwentów tzw. grupa „A”. Przeznaczona jest dla osób, które ukończyły naukę, bądź są uprawnione do rezygnacji z nauki. Grupa funkcjonuje w oparciu o autorski program, w którym zawarte są szczegółowe formy i metody pracy, które są integralną częścią pracy psychokorekcyjnej z nieletnimi.

Dodatkowo na terenie internatu znajdują się pomieszczenia Zespołu Diagnostycznego, biblioteka, siłownia, kaplica. Oddzielne pokoje przeznaczono na koło szachowe oraz koło druku 3D. Imprezy kulturalne, zawody lub konkursy przeprowadzane są na holach internatu, sali gimnastycznej, obiektach sportowych na świeżym powietrzu.

Każda z grup pracuje w oparciu o autorski program. Ma on na celu pomóc wychowankom w:

 • uzyskaniu samodzielności i dojrzałości emocjonalnej,
 • przygotowaniu do powrotu do rodziny,
 • rozwoju umiejętności interpersonalnych,
 • rozwoju umiejętności społecznych,
 • wyrównaniu deficytów edukacyjnych, poznawczych,
 • uzyskaniu zmiany w dotychczasowym destruktywnym zachowaniu,
 • świadomości mechanizmów i przyczyn uzależnienia oraz umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami,
 • rozwoju zainteresowań,
 • zdobyciu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w samodzielnym życiu.

Przy realizacji programu stosowane są formy pracy w postaci:

 • rozmów indywidualnych z wychowankami (spotkania usystematyzowane),
 • spotkań grupowych – minimum 1 w tygodniu,
 • psychoedukacji – 1 do 2 razy w tygodniu,
 • pomocy socjalnej, zdrowotnej,
 • indywidualnych programów terapeutycznych – (diagnoza plus plan korekcyjny) – poddawanych systematycznej analizie superwizyjnej,
 • zindywidualizowanych oddziaływań w codziennych dyżurach wg specyfiki problemów wychowanka,
 • rozwoju i realizacji zainteresowań,
 • treningu społecznego,
 • treningu samoobsługi,
 • treningu środowiskowego,
 • etapowości, jako wyznacznika postępów w terapii.

Wychowankowi, który trafia do grupy, zostaje przydzielony „opiekun prowadzący” z pośród kadry, który zajmuję się od początku pobytu wychowanka całą jego sferą rozwojową. Po okresie wstępnej adaptacji i identyfikacji z programem, minimum raz w tygodniu prowadzone są usystematyzowane rozmowy indywidualne, które polegają w początkowej fazie pobytu wychowanka na motywacji do podjęcia odpowiedzialności za siebie i stopniowo pogłębiania świadomości problemów wynikających ze specyfiki nieletniego. Tutaj zastosowany jest trój podział na resocjalizację, terapię uzależnień, rewalidację.

Drugim torem prowadzony jest element terapii grupowej, który polega na cotygodniowych spotkaniach całej grupy (wychowanków i kadry), i dotyczy przede wszystkim rozwoju komunikacji i relacji interpersonalnych.

Trzecim torem na wychowanka oddziałuje cały zespół, indywidualizując jego problemy na bazie diagnozy, podczas codziennych dyżurów.

Etapowość w programie jest dodatkową strukturą, która wyznacza postępy w rozwoju wychowanka. Wychowanek jest oceniany informacją zwrotną z wyznaczonych zadań w grupie i z postępów w rozwoju osobistym.

Elementem nauki współodpowiedzialności w grupie jest szereg treningów umiejętności – trening samodzielności – pranie , gotowanie, prasowanie. Trening zadaniowy – zdobywanie umiejętności praktycznych, udział w kursach zawodowych. Trening edukacyjny – zajęcia psychoedukacyjne, rozwijające otwartość, budujące samoocenę, wyrównywanie zaległości szkolnych, praca nad deficytami poznawczymi. Trening środowiskowy – systematyczne przepustki w ramach rozwoju zainteresowań i poszerzaniu wiedzy o świecie, podtrzymywanie więzi rodzinnych. Trening społeczny – rozwój umiejętności komunikacji i rozwiązywanie różnych sytuacji społecznych na zasadzie doświadczania nowych sytuacji i ich analizowania – stała współpraca z rodziną.

Wszystkie te działania są tak ze sobą połączone, aby wychowanek mógł bezpiecznie i stopniowo rozwijać się w każdej sferze, włącznie z procesem usamodzielnienia zgodnie z postawioną diagnozą.

Zespól diagnostyczny w pracy z wychowankami stosuje m.in.:

 • terapię metodą Warnkego – Brain – Boy Universal. Metoda koncentruje się na przyczynach, a nie objawach. Opiera się na automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Sprzyja poprawie funkcjonowania poznawczego,
 • metodę terapeutyczno-treningową Biofeedback – Terapia i trening Biofeedback oddziałuje na takie obszary funkcjonowania człowieka jak poznanie, zachowanie, emocje oraz towarzyszące im reakcje fizjologiczne,
 • terapię koncentrującą się na obszarze inteligencji emocjonalnej poprzedzona diagnozą inteligencji emocjonalnej wychowanków pierwszym polski testem Inteligencji Emocjonalnej (TIE) – wersja komputerowa realizowana we współpracy z EI EXPERT na platformie www.lettest.pl, Zarówno osoba badana jak i diagnosta otrzymują tzw. PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ przygotowany w oparciu o uzyskane wyniki,
 • psychoterapię indywidualną, w tym psychoterapię uzależnień,
 • terapię zajęciową i pedagogiczną,
 • pomoc specjalistyczną związaną z zachowaniami o charakterze traumy i tendencji suicydalnych,
 • socjoterapię, psychoedukację z zakresu HIV, AIDS,
 • diagnostykę i pomoc psychologiczną.

Koło szachowe

„Koło Szachowe” prowadzi wychowawca, czynny szachista, działający w środowisku szachowym, posiadający uprawnienia instruktora szachowego Polskiego Związku Szachowego. Zajęcia odbywają w pomieszczeniu Koła Szachowego na terenie internatu. Uczestnikami Koła są wszyscy chętni wychowankowie Zakładu. Zajęcia realizowane są w formie 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu.

Wychowankowie, aby móc uczestniczyć w zajęciach, muszą spełnić wszelkie wymagania swoich grup macierzystych tak, aby uczestnictwo w Kole nie kolidowało z ich obowiązkami grupowymi. Podobnie w przypadku przepustek turniejowych, wychowankowie muszą zachować grupowe procedury związane z opuszczeniem Zakładu.

Główne zadania do realizacji w ramach „Koła” to:

 • doskonalenie umiejętności przestrzegania określonych zasad gry (kodeks szachowy oraz uznawanie decyzji i autorytetu sędziego),
 • nauka rozwiązywania problemów,
 • branie odpowiedzialności na siebie,
 • kreatywność,
 • nauka cierpliwości,
 • dążenie do określonego celu,
 • umiejętność akceptacji porażek,
 • działanie pod presją czasu,
 • systematyczność.

Uczestnicy programu biorą udział w licznych turniejach szachowych rozgrywanych w zakładzie jak i poza nim.

 • Rok 2018 – udział rozgrywkach Białostockiej Ligi Szkolnej, Szachowym Turnieju Klasyfikacyjnym, Turnieju ligi międzyszkolnej do lat 20, Turnieju o puchar Stoczka, dwudniowym Turnieju Mini-Elo, trzydniowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Wasilkowie, dwudniowym Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Sokółce oraz Turnieju Szachowym im. Burdziuka w Ciechanowcu. Ogółem nasi wychowankowie uczestniczyli w 13 turniejach wyjazdowych. Dodatkowo Zakład Poprawczy był organizatorem 3 turniejów – Mistrzostwa Szkół ZP, Mistrzostwa Zakładu oraz profesjonalnego turnieju szachowego o Puchar Dyrektora ZP „Zakład i Przyjaciele” w którym udział z wzięło 66 osób.
 • Rok 2019 – udział w turnieju klasyfikacyjnym Gr. B, XII i XIII rundzie IV Edycji Sokólskiej Ligi Szachowej w Sokółce, III Meczu szachowym ZP kontra KSz Jagiellonia Białystok, VI Mikołajkowym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy -Sokółka Gr. B, XXXVII Memoriał Zamenhofa Gr. C, XIX runda IV Edycji Sokólskiej Ligi Szachowej w Sokółce, Otwarte Mistrzostwa Juniorów w szachach szybkich, Otwarte Mistrzostwa w szachach błyskawicznych, Mini – ELO grupa B, 24 Turniej Szachowy o Puchar Skoczka, XXI Mistrzostwa Województwa Pracowników Oświaty, 7 Runda XXIV edycji Ligi Szkolnej do lat 20. Ogólnie nasi wychowankowie brali udział w 13 turniejach szachowych poza placówką.
 • Rok 2020 – udział w indywidulanych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Szachach błyskawicznych, Czterech rundach ligi szkolnej do lat 20, Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów 2019 w Ustroniu, VII Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sokółka, 38 Memoriale im. Zamenhofa, 2,3 i 5 Rundzie Grand Prix Białegostoku, Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Miasta Juniorów w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych do lat 20. Ogółem w roku nasi wychowankowie uczestniczyli w 52 turniejach.

Koło druku 3D

Koło prowadzone jest w internacie około roku. Program jest przeznaczony dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Białymstoku chcących odkryć lub poszerzyć swoje zainteresowania o tematykę związaną z projektowaniem i drukiem 3D oraz między innymi wykorzystywaniem druku 3D w procesie produkcji wyrobów użytecznych na potrzeby własne oraz zakładu. Zajęcia odbywają się w przystosowanej pracowni, raz w tygodniu, przez 2 godziny.

Dzięki zastosowaniu drukarki 3D wychowankowie mają wiele okazji do realizacji swoich planów i pomysłów w świecie wirtualnym. Z pomocą programów graficznych, aplikacji oraz gier komputerowych mogą stać się twórcami prac plastycznych, budowli czy też wirtualnych miejsc i przedmiotów. Innym przykładem urzeczywistnienia wirtualnych marzeń może być modelarstwo i okazja do drukowania trójwymiarowych figur czy elementów scenografii znajdującej się na makiecie. Drukarka 3D pozwala również na tworzenie na podstawie własnych projektów przedmiotów codziennego użytku. Każdy chętny będzie w stanie samodzielnie zaprojektować takie przedmioty jak np. uchwyty, pojemniki, przegródki czy też unikatowe etui na smartfon. Możliwości pozostają właściwie nieograniczone a o końcowym efekcie decyduje tylko inwencja twórcza wychowanka.

Wyróżnienia i dyplomy