Dla rodziców

Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny wychowanków zakładu odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach od 11:00 do 13:00.
 2. Przedłużenie odwiedzin może nastąpić na prośbę wychowanka za zgodą dyrektora zakładu lub kierownika internatu.
 3. Za zgodą dyrektora lub kierownika internatu odwiedziny mogą odbywać się w innym terminie.
 4. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dokument tożsamości i okazać go na wezwanie pracownika ochrony.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą wejść tylko w obecności opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej za zgodą pisemną opiekuna potwierdzoną notarialnie (chyba, że są spokrewnione).
 6. Osoby odwiedzające wychowanka podpisują oświadczenie o niewnoszeniu na teren zakładu przedmiotów zabronionych. Przedmioty zabronione odwiedzający mogą zdeponować w szafce na posterunku nr 1, do której dostaną osobisty kluczyk.
 7. Osoby odwiedzające wychowanka na wezwanie pracownika ochrony zobowiązane są do okazania zawartości bagażu wnoszonego na teren zakładu.
 8. Wszystkie przedmioty które mają być przekazane przez odwiedzających wychowankom przekazywane są za pośrednictwem pracowników ochrony.
 9. W zakładzie prowadzi się rejestr odwiedzin, w którym odnotowuje się nazwisko i imię odwiedzającego, nazwę i numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa z wychowankiem oraz datę odwiedzin.
 10. Osoby odwiedzające, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu mogą poddać się badaniu alkomatem. W przypadku odmowy będą traktowane jak osoby pod wpływem alkoholu.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie odwiedzin na wniosek dyrektora lub osoby go zastępującej odwiedziny zostają przerwane.
 12. Odwiedziny odbywają się w stołówce zakładowej, za zgodą dyrektora mogą odbyć się w grupie wychowawczej lub holu w obecności pracownika ochrony.
 13. Przedmioty przekazane wychowankom po sprawdzeniu przez pracowników ochrony są deponowane w depozycie zakładowym lub (z wyłączeniem artykułów spożywczych) przekazywane wychowankom w obecności pracownika pedagogicznego grupy.
 14. Dyrektor zakładu, a w razie jego nieobecności kierownik internatu lub wychowawca dyżurny mogą odmówić zgody na odwiedziny osobie stwarzającej zagrożenie dla porządku prawnego i bezpieczeństwa zakładu, w szczególności osobom próbującym wnieść na teren zakładu napoje alkoholowe, środki odurzające i psychotropowe, niebezpieczne narzędzia, przedmioty o charakterze pornograficznym, osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo zachowujących się agresywnie wobec personelu, bądź naruszających normy i zasady kulturalnego zachowania.

Zasady przesyłania paczek

Zgodnie z art. 87, art. 118. Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. 2022 poz. 1700) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Procedura przyjmowania i kontrolowania paczek

 1. 1. Paczki z żywnością i przedmiotami osobistego użytku są kontrolowane w obecności wychowanka przez pracownika pedagogicznego w asyście pracownika ochrony z posterunku nr 2 za pośrednictwem urządzenia do prześwietlania bagażu.
 2. Do Zakładu można przyjmować:
  1. owoce i warzywa – wszystkie, bez ograniczeń,
  2. fabrycznie zapakowane napoje – za wyjątkiem napojów energetyzujących,
  3. fabrycznie zapakowaną żywność,
  4. fabrycznie zapakowane kosmetyki i środki czystości – za wyjątkiem kosmetyków i środków na bazie alkoholi, które zostają przekazane do depozytu wychowanka,
  5. fabrycznie zapakowane paczki papierosów,
  6. odzież, obuwie,
  7. książki, czasopisma,
  8. inne rzeczy użytku osobistego z zaznaczeniem, że rzeczy wartościowe oraz te, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem zakładu zostaną przekazane do depozytu wychowanka.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia fabrycznie zapakowanego towaru osoba kontrolująca odmawia jego przyjęcia, a ze zdarzenia sporządza notatkę służbową.
 4. Stwierdzenie naruszenia fabrycznie zapakowanego towaru jest tożsame z odmową jego przyjęcia.

Zasady otrzymywania przekazów pieniężnych

Zgodnie z art. 107.1 pkt 13 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. 2022 poz. 1700) wychowanek ma prawo do otrzymywania przekazów pieniężnych. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać za pokwitowaniem do depozytu. Może nimi dysponować za zgodą wychowawcy.

Standardy ochrony nieletnich

picture_as_pdfStandardy ochrony małoletnich

picture_as_pdfStandardy ochrony małoletnich – wersja dla nieletnich