Hostel

Hostel, w strukturze organizacyjnej placówki, pełni funkcję tymczasowego mieszkania wychowanków zakładu poprawczego, którego celem jest ułatwienia im procesu usamodzielnienia się lub przygotowania do zwolnienia z placówki np. w trybie art. 276.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Budynek HosteluHostel jest pomostem pomiędzy życiem w placówce a funkcjonowaniem w środowisku otwartym. Ma pozwolić na bezpieczne zdobywanie nowych doświadczeń związanych z usamodzielnianiem przy wsparciu kadry i poprzez modelowanie konstruktywnego funkcjonowania.

Proces usamodzielnienia wychowanków odbywa się w budynku mieszkalnym, odrębnym od budynku głównego Zakładu Poprawczego.
Wychowankowie Hostelu mają zapewnioną niezbędną infrastrukturę: odrębne sypialnie, kuchnię, jadalnię, salon, pomieszczenia sanitarne na każdym piętrze, pomieszczenie na pralnię oraz siłownię w piwnicy.
O pomieszczenia Hostelu wychowankowie dbają samodzielnie w ramach przydzielonych dyżurów porządkowych. Zobligowani są do ponoszenia co miesięcznej opłaty. Wszelkie zakupy na potrzeby grupy, tj. chemię gospodarczą oraz wyżywienie wychowankowie realizują samodzielnie.

Uczestnikami programu są wychowankowie zakładu poprawczego, którzy:

 • ukończyli program grupy resocjalizacyjno–terapeutycznej bądź grupy readaptacyjnej i w ramach kontynuacji programów przechodzą trening usamodzielnienia w Hostelu zanim opuszczą placówkę w trybie art. 274.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. 2022 poz. 1700) lub
 • w wyniku osiągnięcia 21 roku życia, po ukończeniu pobytu w Hostelu, mogą usamodzielniać się poprzez powrót do swojego miejsca zamieszkania bądź wynajmując mieszkanie na terenie Białegostoku.

Czas pobytu w Hostelu ustalany jest indywidualnie dla każdego usamodzielniającego się wychowanka w oparciu o zindywidualizowany plan usamodzielniania odnoszący się do jego specyfiki i potrzeb. Natomiast z zasady powinien być to przedział czasowy od 3 do 6 miesięcy.

Cele pobytu:
Długofalowe, wszechstronne wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków Zakładu Poprawczego w Białymstoku do momentu uzyskania przez nich szeroko rozumianej stabilizacji umożliwiającej podjęcie próby opuszczenia placówki.

  • na płaszczyźnie zawodowej zdobycie lepszych perspektyw życiowych (uzupełnienie wykształcenia, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz podjęcie pracy);
  • na płaszczyźnie socjalnej: uzyskanie samodzielności materialnej i w indywidualnych przypadkach również mieszkaniowej;
  • uzyskanie stabilizacji i dojrzałości emocjonalnej (konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, tzn. relacjach rówieśniczych, rodzinnych, związkach partnerskich w nowych sytuacjach pojawiających się w procesie usamodzielnienia
  • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów socjalnych (pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w znalezieniu pracy lub szkoły, kursów dokształcających).
  • Wsparcie terapeutyczne (praca nad motywacją związaną z rozwojem własnym, obowiązkami, rozwiązywaniem problemów, terapia uzależnień, profilaktyka nawrotów zażywania substancji psychoaktywnych, profilaktyka zachowań ryzykownych).
  • Trening samoobsługi (uczenie odpowiedzialności, systematyczności, planowania, samodzielnego zarządzania środkami finansowymi).
  • Trening konstruktywnego korzystania z czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz budowania kontaktów w środowisku otwartym.

  Miejsce aktywnego spędzania czasu