Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dj RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Białymstoku z siedzibą: 15-181 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 117, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych na adres e-mail: iod@bialystok.zp.gov.pl lub pisemnie na adres Zakładu wskazany w pkt. 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych na podstawie art.. 28 RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia zadania, do którego zostały zebrane, a następnie przechowywane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.
 6. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  2. sprzeciwu,
  3. ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania lub gdy przetwarzanie ich nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3. Ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.
 8. W Zakładzie Poprawczym w Białymstoku nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zakład na szkodę, prowadzony jest szczególny nadzór umożliwiający rejestrację obrazu z wykorzystaniem kamer przemysłowych, tzw. monitoring. Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 10. Nagrania obrazu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, przy czym w przypadku, w którym nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten może ulec przedłużeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Najpóźniej po upływie tego czasu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.