Remont drogi dojazdowej do garaży, rampy oraz placu technicznego na zapleczu budynku głównego wraz z wymianą części krawężników drogowych i obrzeży na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul.
42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
tel. 85 675 44 28, fax 85 675 47 55

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE:
Remont drogi dojazdowej do garaży, rampy oraz placu technicznego na zapleczu budynku głównego wraz z wymianą części krawężników drogowych i obrzeży na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 27 maja 2022r. do godziny 1200 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 30 maja 2022 r., do godziny 1200 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli lub przesłali oferty, o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 1. Termin wykonania robót max do dnia 30 czerwca 2022 r.
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześniej wykonywane przez Oferenta na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane).
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Żądany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.
 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

ZAKRES PRAC

 1. Rozbiórka i wywóz starej nawierzchni oraz części krawężników wzdłuż drogi wjazdowej (trylinka);
 2. Korytowanie, wywóz ziemi, gruzu i pozostałości z korytowania, wykonanie min. 15 cm podbudowy gruz + podsypka cementowo piaskowa, transport materiałów z i na budowę (po drodze poruszają się ciężkie pojazdy m.in. śmieciarki MPO);
 3. Ułożenie nawierzchni z kostki (kostka TETKA z fazą, kolor kostki – szary, grubość kostki 8 cm);
 4. Wymiana starych krawężników drogowych (15/30/100 cm) wzdłuż drogi dojazdowej na zaprawie cementowej; wymiana obrzeży (8/30/100 cm) wzdłuż terenów zielonych;
 5. Sprzątanie po wykonanej usłudze.

INNE INFORMACJE

 1. Prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą zakładu oraz do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.
 2. Zamawiający zaleca obejrzenie miejsca robót remontowych.
 3. Umowa na roboty zawarta z Oferentem będzie umową ryczałtową. Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją zadania.
 4. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami. Palenie tytoniu, e-papierosów odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wszelkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Powierzchnia do wykonania: droga dojazdowa wraz z placem manewrowym ~ 902 m2. Obrzeże – 92 szt. Krawężnik drogowy – 150 szt. (+/- 1 szt). Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do: Konert Radosław –  kierownik administracyjno-gospodarczy. Kontakt jak niżej.

 

Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. 85 678 54 25, fax 85 675 47 55, tel. kom. 600 807 997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty [.pdf]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [.docx]
Załącznik nr 2 – Referencje [.docx]