Podstawowe informacje o placówce

Zakład Poprawczy w Białymstoku jest placówką resocjalizacyjno-terapeutyczną dla chłopców uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).