Regulamin korzystania z pracowni informatycznej przy Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

Regulamin korzystania z pracowni informatycznej przy Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

1. Z pracowni ma prawo korzystać każdy nauczyciel szkoły i upoważnieni przez opiekuna pracowni wychowawcy internatu po uprzednim zapoznaniu się z infrastrukturą pracowni i przepisami BHP. Są oni użytkownikami pracowni.
2. Każdy użytkownik winien potwierdzić stan zastany w zeszycie korzystania z pracowni, wpisując odpowiednie dane i stan końcowy z ewentualnie zauważonymi uszkodzeniami sprzętu lub oprogramowania.
3. Termin przeprowadzania zajęć musi być ustalony z opiekunem pracowni bądź dyrektorem szkoły.
4. W pracowni nie wolno spożywać posiłków ani napojów.
5. Użytkownik odpowiada za ład i porządek w trakcie zajęć i pozostawienie pracowni w stanie zastanym po odbyciu zajęć.
6. Za zniszczenia powstałe w pracowni z winy nieodpowiedniego użytkowania sprzętu odpowiada użytkownik.
7. Przed opuszczeniem pracowni użytkownik ma obowiązek sprawdzenia zamknięcia okien i wyłączenia sprzętu.
8. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej i programowej w komputerach na wyposażeniu pracowni.
9. Użytkownik ma obowiązek sprawdzania uruchomionych przez uczniów programów i adresów odwiedzanych stron www.
10. Dodatkowy sprzęt może być użyty jedynie za zezwoleniem użytkownika.
11. Z uwagi na specyfikę szkoły przy Zakładzie Poprawczym wprowadza się ograniczenia w usługach Internetu:

• zabrania się instalowania i korzystania z komunikatorów internetowych;
• zabrania się prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym („chat”);
• zabrania się korzystania z poczty elektronicznej z wyłączeniem zajęć lekcyjnych mających na celu poznanie usługi;
• zabrania się wysyłania sms-ów z bramek internetowych;
• niedopuszczalne jest oglądanie stron pornograficznych;
• zabrania się logowania na stronach www.

12. W stosunku do łamiących niniejszy regulamin będą wyciągane konsekwencje.