Remont schodów zewnętrznych do budynku głównego na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
tel. 85 675 44 28, fax 85 675 47 55

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE:

remont schodów zewnętrznych do budynku głównego na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 2 kwietnia 2024r. do godziny 1500 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2024r., do godziny 1200 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli lub przesłali oferty, o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 1. Termin wykonania robót max. do dnia 31 maja 2024 r.

 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześniej wykonywane przez Oferenta na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane).

 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 5. Żądany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.

 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

ZAKRES PRAC

 1. Rozebranie starej nawierzchni schodów i usunięcie gruzu; Prace związane z montażem i demontażem wiaty rowerowej oraz poręczy wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

 2. Wykonanie nawierzchni z pełnej płyty tarasowej o minimalnych wymiarach 30 x 60 x 5 cm (kolorystyka odcienie szarości np. wapień dewoński, wapień szary oraz model wybierze inwestor spośród przedstawionych przez Oferenta producentów); krawędzie płyty wykończona fazą

 3. Wykonanie stopni betonowych blokowych (monolityczne, prefabrykowane; kolorystyka grafit/czarny oraz model wybierze inwestor spośród przedstawionych przez Oferenta producentów) o min. wysokości i szerokości stopnia 15 x 30 cm;

 4. Sprzątanie po wykonanej usłudze.

INNE INFORMACJE

 1. Prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą (m.in. należy wziąć pod uwagę wykonanie schodów tymczasowych, tak aby pracownicy podczas prac remontowych mogli dostać się do budynku) zakładu oraz do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.

 2. Zamawiający zaleca obejrzenie miejsca robót remontowych. Zdjęcia przedstawiają schody będące przedmiotem niniejszego postępowania. Należy wziąć pod uwagę wykonanie montażu (stopa betonowa wylewana/prefabrykowana) do wiat rowerowych. Wiaty będą zamontowane ponownie w tym samym miejscu (patrz zdjęcie).

 3. Umowa na roboty zawarta z Oferentem będzie umową ryczałtową. Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją zadania.

 4. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami. Palenie tytoniu, e-papierosów odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wszelkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza wykonawca.

Wymiary i ilości: powierzchnia schodów ~ 67 m2 ( wym.: 14,9 m x 4,5 m); 5 szt. stopni ~ wysokość/szerokość 15 x 30 cm. Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do: Konert Radosław – kier. administracyjno-gospodarczy. Kontakt jak niżej.

Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty [.pdf]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [.docx]
Załącznik nr 2 – Referencje [.docx]

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3