Remont pomieszczeń księgowości w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
tel. 85 675 44 28, fax 85 675 47 55

 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE:

 Remont pomieszczeń księgowości w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. do godziny 1200 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 26 czerwca 2023 r., do godziny 1200 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli lub przesłali oferty, o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 1. Termin wykonania robót max do dnia 30 sierpnia 2023 r.
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześniej wykonywane przez Oferenta na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane).
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Żądany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.
 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

ZAKRES PRAC

 1. Licowanie ścian płytą gipsowo – kartonową gr. 12,5 mm – ok. 186 m2;
 2. Licowanie wnęk po grzejnikach bloczkiem z gazobetonu gr. 12 cm – ok. 7 m2;
 3. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo – kartonowej gr. 12.5 mm na stelażu stalowym – ok. 58 m2;
 4. Wykonie systemowych ścianek działowych na stelażu stalowym dwukrotnie licowanych płytą gipsowo – kartonową gr. 12,5 mm – ok. 17 m2;
 5. Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów – ok. 244 m2.
 6. Wylanie mas samopoziomujących – ok. 60 m2.
 7. Sprzątanie po wykonanej usłudze.

INNE INFORMACJE

 1. Prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą zakładu oraz do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.
 2. Zamawiający zaleca obejrzenie miejsca robót remontowych oraz wykonanie własnych  pomiarów.
 3. Umowa na roboty zawarta z Oferentem będzie umową ryczałtową. Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją zadania.
 4. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami. Palenie tytoniu, e-papierosów odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wszelkie materiały do wykonania zadania dostarcza inwestor. Prąd, wodę dostarcza inwestor. Wykonawca wykonuje zlecenie swoimi siłami i za pomocą swoich narzędzi.

Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500 do: Radosław Konert- kierownik administracyjno-gospodarczy. Kontakt jak niżej.

Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. 85 678 54 25, fax 85 675 47 55, kom. 600 807 997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty [.pdf]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [.docx]
Załącznik nr 2 – Referencje [.docx]

 

Wyjaśnienie zakresu prac [.pdf]