Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego Ford Tourneo-Courier 1.5 EcoBlue 100KM dla Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Białystok, dnia 6 grudnia 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul.
42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
tel. 85 675 44 28, fax. 85 675 47 55

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ:

fabrycznie nowego samochodu osobowego Ford Tourneo-Courier 1.5 EcoBlue 100KM
dla Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 17 grudnia 2021r. do godziny 1500 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021, do godziny 1600 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli lub przesłali oferty, o wynikach postępowania.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania dostawy max do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Sposób obliczenia ceny wg wzoru , gdzie:
  a) P – liczba punktów przyznanych ofercie,
  b) Cmin – oferta – niepodlegająca odrzuceniu – z najniższą ceną,
  c) Co – cena oferty ocenianej.
 3. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają status autoryzowanego dealera marki, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, złożą zamówienie zgonie ze złożoną ofertą i specyfikacją.
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Żądany okres gwarancji – gwarancja producenta z możliwością rozszerzenia do 4 lat.
 6. Termin płatności – 14 dni od realizacji zamówienia i otrzymania faktury.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Fabrycznie nowy, nienaprawiany, bez wad fizycznych i prawnych samochód osobowy Ford Tourneo-Courier 1.5 EcoBlue 100KM, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku.
 2. Wersja wyposażenia TITANIUM oraz dodatkowo:
  a) Pakiet zimowy (podgrzewana przednia szyba oraz przednie fotele);
  b) Czujniki parkowania (min. tylne);
  c) Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia;
  d) Lakier metalizowany – kolor zgodnie ze specyfikacją producenta (MOONDUST SILVER, CHROME BLUE, DIFFUSED SILVER, AGATE BLACK, MAGNETIC GREY, METAL BLUE).

INNE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1700 do kierownika administracyjno– gospodarczego: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców poprzez BIP oraz  w formie e-mail na adres elektroniczny wskazany w ofercie.

 

Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz oferty