Przedmiot działania i kompetencje

Zakład Poprawczy w Białymstoku realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014.382 t. j.).

Zadania zakładu:

 • resocjalizacja wychowanków (nauka nowych sposobów działań i komunikacji, rozwój kontaktów interpersonalnych, tworzenie postaw altruistycznych);
 • eliminowanie zachowań autoagresywnych i destrukcyjnych społecznie;
 • wspomaganie rozwoju osobistego oraz edukacja szkolna;
 • uzyskanie wiedzy na temat działania mechanizmów, dających możliwość radzenia sobie z nawrotami uzależnienia;
 • rozwój samoświadomości poprzez wgląd we własne ograniczenia emocjonalne, ich źródła i konsekwencje;
 • profilaktyka zdrowotna ukierunkowana w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z używaniem narkotyków (m.in. HIV, AIDS, HCV) i innych środków odurzających oraz sposobami zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami;
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań, nauka kreatywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu;
 • poprawa funkcjonowania w związkach uczuciowych i w relacjach z osobami znaczącymi;
 • nabycie różnego rodzaju umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym;
 • wdrażanie wychowanków do usamodzielnienia, w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zarobkowych w zakładzie i poza nim.

Zadania zakład realizuje w szczególności poprzez:

 1. terapię indywidualną – indywidualne rozmowy, udzielania wsparcia psychologicznego, doradztwo w różnych sprawach życiowych;
 2. terapię grupową – rozwiązywanie problemów emocjonalnych, rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron, poznawanie reguł współżycia w grupie, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność współpracy;
 3. terapię przez pracę – nauka i utrwalanie umiejętności związanych z pracą samoobsługową i pracą na rzecz grupy, uczenie samodzielności i odpowiedzialności;
 4. obozy terapeutyczne – zdobycie i utrwalenie nabytych umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych, zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności za siebie i innych, poznawanie swoich mocnych stron i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
 5. realizację przez nieletnich obowiązku szkolnego oraz korzystanie z kursów zawodowych;
 6. uczenie aktywnych i wartościowych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań twórczych, umożliwianie samorealizacji podopiecznych poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, itp.;
 7. współdziałanie z rodziną podopiecznego – ukierunkowywanie na podjęcie terapii przez członków rodziny w celu rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komunikacji między członkami rodziny.