Informacja publiczna

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.
Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Zakładu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni Zakład Poprawczy powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wypełniony wniosek można przesłać na kilka sposobów:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bialystok.zp.gov.pl
  • faksem na nr: 85 67 54 755
  • pocztą na adres: Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok