Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Zakład Poprawczy w Białymstoku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 z późniejszymi zmianami) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania lub przekazania w formie darowizny innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia podmiotów określonych w § 38 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jednostki zainteresowane prosimy o złożenie pisemnego wniosku zgodnie z § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia. Ponadto wniosek powinien zawierać: nazwę, siedzibę, adres jednostki, telefon kontaktowy oraz wykaz składników, o które występuje.

Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa wyżej mogą zostać zlikwidowane zgodnie z § 42 ww. rozporządzenia.

Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem lub darowizną prosimy o złożenie do dnia 05.12.2022 pisemnego wniosku zgodnie z § 38 ust. 4 i § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia. Wnioski proszę kierować do Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku na adres: Zakład Poprawczy w  Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok lub drogą mailową na adres: sekretariat@bialystok.zp.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela: Pani Ewa Koszykowska tel. 85 678 54 42 (od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00).

W przypadku, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 lub § 39 ww. rozporządzenia będą zainteresowane tym samym przedmiotem, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Zakładu Poprawczego w Białymstoku oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku [*.pdf]
Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika majątku [*.docx]
Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o darowiznę [*.docx]