Remont drogi wjazdowej oraz placu manewrowego wraz z wymianą części krawężników drogowych na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2021, do godziny 1600 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli lub przesłali oferty, o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 1. Termin wykonania robót max do dnia 15 września 2021 r.
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześniej wykonywane przez Oferenta na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane).
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Żądany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.
 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

ZAKRES PRAC

 1. Rozbiórka i wywóz starej nawierzchni drogi wjazdowej i placu oraz części krawężników wzdłuż drogi wjazdowej (trylinka).
 2. Korytowanie, wywóz ziemi, gruzu i pozostałości z korytowania, wykonanie min. 10 cm podbudowy gruz + podsypka cementowo piaskowa, transport materiałów z i na budowę (po drodze poruszają się ciężkie pojazdy m.in. śmieciarki MPO).
 3. Ułożenie nawierzchni parkingów z kostki prostokątnej (kolor kostki – grafitowy, linie wyznaczające miejsca parkingowe wykonane z kostki koloru szarego, grubość kostki 8 cm).
 4. Wymiana krawężników drogowych (15/30/100 cm) wzdłuż drogi dojazdowej na zaprawie cementowej.
 5. Sprzątanie po wykonanej usłudze

INNE INFORMACJE

 1. Prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą zakładu oraz do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.
 2. Zamawiający zaleca obejrzenie miejsca robót remontowych.
 3. Umowa na roboty zawarta z Oferentem będzie umową ryczałtową. Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją zadania.
 4. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami. Palenie tytoniu, e-papierosów odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wszelkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Powierzchnia do wykonania: droga dojazdowa wraz z placem manewrowym ~ 560 m2. Krawężnik drogowy – 11 szt. (+/- 1 szt). Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00 do: Konert Radosław – kier. administracyjno-gospodarczy. Kontakt jak niżej.

Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Referencje