Remont pomieszczeń grupy wychowawczej na potrzeby zespołu diagnostycznego w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 9 lipca 2021r. do godziny 1500 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, przesłać mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 12 lipca 2021, do godziny 1700 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli bądź przesłali oferty wraz z adresami zwrotnymi o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 1. Termin wykonania robót max. do dnia 30 września 2021 r.

 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześnie wykonywane na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane) – załącznik nr 2.

 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 5. Żądany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.

 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

ZAKRES PRAC

1. Zakres prac objętych zamówieniem:
a. kapitalny remont pomieszczeń polegający m.in. na: przygotowaniu podłoża ścian, sufitu i posadzek, obrobieniu i równaniu narożnikami aluminiowymi otworów drzwiowych oraz okiennych, wylaniu mas samopoziomujących, gruntowaniu, dwukrotnym szpachlowaniu i malowaniu całych pomieszczeń (ścian wraz z sufitem), ułożeniu terakoty/glazury na parapetach; Powierzchnia ścian i sufitów ok. 335 m2, pow. posadzek ok. 100 m2, pow. parapetów ok. 9 m2;
b. kapitalny remont holu polegający m.in. na: przygotowaniu podłoża ścian i sufitu, obrobieniu i równaniu narożnikami aluminiowymi otworów drzwiowych oraz okiennych, gruntowaniu, dwukrotnym szpachlowaniu ścian wraz z sufitem, dwukrotnym malowaniu ścian i sufitu powyżej lamperii (od wys. ok. 1,5 m), ułożeniu terakoty/glazury na parapecie; Powierzchnia ścian i sufitów do przygotowania i szpachlowania ok. 130 m2, do malowania ok. 78 m2, pow. parapetu ok. 0,9 m2;
c. kapitalny remont sanitariatów polegający m. in. na: równaniu ścian i sufitu płytami g-k, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej, wylaniu mas samopoziomujących, licowaniu ścian i podłóg płytkami ceramicznymi do wys. 2-2,1 m , gruntowaniu, szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń (ścian wraz z sufitem) ponad poziom glazury, montażu odpływu liniowego (lub kabiny prysznicowej) oraz muszli podwieszanych ze stelażem; Powierzchnia ścian i sufitów do płyt g-k ok. 77 m2 (w tym sufi podwieszany ok.17 m2), do malowania ok. 32 m2,pow. glazury ok. 48 m2, pow. terakoty ok. 17 m2, montaż kabiny lub odpływu liniowego – 1 szt., montaż muszli na stelażu – 2 szt.;
d. kapitalny remont pomieszczenia socjalnego polegający m. in. na: przygotowaniu podłoża ścian, sufitu i posadzek, obrobieniu i równaniu narożnikami aluminiowymi otworu drzwiowego, wylaniu mas samopoziomujących, gruntowaniu, dwukrotnym szpachlowaniu i malowaniu pomieszczenia (ścian wraz z sufitem), ułożeniu terakoty i glazury; Powierzchnia ścian i sufitów ok. 38 m2, pow. posadzki ok. 7,5 m2, pow. glazury pomiędzy szafkami ok. 2,5 m2, pow. terakoty ok. 7,5 m2;
2. Zamawiający zastrzega, że powierzchnie oraz rysunek mają charakter pomocniczy.
3. Zamawiający zaleca obejrzenie miejsca i zakresu robót remontowych oraz wykonanie własnych pomiarów.
4. Umowa w/w na roboty będzie umową ryczałtową, należy więc ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania.

INNE INFORMACJE

 1. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą zakładu oraz do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.

 2. Przecieranie ścian i sufitów musi odbywać się wyłącznie z pomocą urządzeń odsysających.

 3. Na terenie budynku Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków, tytoniu, e-papierosów, środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami. Palenie tytoniu wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 4. Prace remontowe będą wykonywane za pomocą własnych narzędzi i materiałów ściernych Wykonawcy. Materiałów budowlane dostarcza Zamawiający.

 5. Roboty związane z instalacjami wod, – kan. i elektrycznymi wykonuję własnymi siłami i środkami Zamawiający.

 6. Do wyceny należy podać wyłącznie koszt robocizny oraz rozładunku i wnoszenia dostarczanych materiałów.

Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 do: Konert Radosław tel. gospodarczego. Kontakt jak niżej.

Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Referencje

Rzut piętra